کلوب مدیریت بیماریها
 
Centers for Disease Control and Prevention Unit Kamyaran

بزرگ است خدای ابراهیم
 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 توسط کیوان
 

 

 

ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﺷﺪ ﺍﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ . ﺍﺳﻼﻡ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺭﻟﻰ ﺍﺑﺪﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺪﺩ
ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺯﺍﺩﻯ
ﺑﻴﺎﻥ .... ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻳﻢ .. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ?/? ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﺍﺳﺖ ?? ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ !!!!! ؟؟،؟؟؟؟؟ -1 ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ
ﺑﺎ 17 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺸﺘﻪ ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ‏) 2- ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ 50-55 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﮐﺸﺘﻪ ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ‏) 3- ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻧﺎﮐﺎﺯﺍﮐﯽ ﺑﺎ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ‏( ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ‏) 4- ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺑﺎ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺸﺘﻪ
‏(ﺑﺪﻭﻥﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ‏) 5- ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺎ 500 ﻫﺰﺍﺭ
ﮐﺸﺘﻪ ‏( ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ‏) 6- ﺟﻨﮓ ﺩﺭ
ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ‏( ﺷﺮﻭﻉ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ‏) 7- ﺟﻨﮓ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ....
‏(ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﮓﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ‏) ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ؟ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻬُﻢْ ﻟَﺎ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧَﺤْﻦُ
ﻣُﺼْﻠِﺤُﻮﻥَ‏) ‏

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط کیوان
 

این بیماری در اثر هجوم نوعی انگل خارش آور به بدن، ایجاد می شود. این انگل ها Sarcoptes scabiei نامیده میشوند، بسیار ریز بوده و دارای ۸ پا میباشند (در مقایسه با حشرات که ۶ پا هستند).

 اندازه آنها بسیار کوچک بوده و تنها به ۳/۱ میلیمتر میرسند. آنها در زیر پوست پنهان می شوند و سبب ایجاد خارش شدید در پوست شده که این خارش ها در شب به مراتب شدید تر می شوند.

 انگل هایی که منجر به بروز بیماری خارش می شوند، آنقدر کوچک هستند که با چشم های غیر مسلح قابل رویت نبوده و برای دیدن آنها حتماً باید از ذره بین یا میکروسکوپ استفاده کرد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 توسط کیوان
 

پاسخ معاون وزیر جهاد کشاورزی به اظهارات وزیر بهداشت:

واکس سیب بی خطر است.

نه پارافین سرطان زاست ، نه مواد براق کننده


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 توسط کیوان
 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور :

 تمامی استخدام های وعده داده شده در  سال آینده انجام  می شود. 

 

منبع :

روزنامه سپید شماره 496


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 توسط کیوان
 

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  (مشمولین طرح اختیاری) را با توجه به مفاد بخشنامه شماره 3124/209/د مورخ 15/6/93معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع براساس سه شاخص به ترتیب1- بومی استان 2- تاریخ فراغت از تحصیل  3-  شرط معدل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه جذب و بکارگیری نماید.

ادامه مطلب در لینک پایین 

آگهی فراخوان جذب


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ششم آذر 1393 توسط کیوان
 


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و سوم آبان 1393 توسط کیوان
 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه نوزدهم مهر 1393 توسط کیوان

 

what lessons for the International Health Regulations 

With more than 3000 deaths since the first case was confirmed in March, 2014, and after months of slow, fragmented  responses, the international community has recognised Ebola as a public health emergency of international concern and a clear threat to global health security. It is the subject of a high-level UN Security Council resolution, and has triggered the creation of a UN Mission for Ebola Emergency Response. Despite these efforts, Ebola is staying ahead of efforts to contain it. In such a situation, although it is understandable to focus on urgent actions, it would be a mistake not to reflect on how we arrived at this situation and what we need to do to prevent it from happening again.


 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم مهر 1393 توسط کیوان
 

شنا کردن ، وارد کردن بدن به یک محیط جدید و غیر معمول است .  یک چالش جدید که مزایای زیادی دارد.   ده مزایای بسیار خوب  شنا  رابرایتان معرفی میکنیم.

۱-شنا  فشار ستون فقرات را  بهبود میبخشد.  برای نگه داشتن استخوان ها و مفاصل بسیار خوب است و سالم نگه میدارد

۲-  شنا ورزش عضلات بدن است،   شما می توانید از تکنیک های مختلف شنا برای  انواع مختلف عضلات وبرای شل کردن عضلات استفاده کنید

۳- شنا  یک ورزش قلبی است. به قلب  راه درست  نفس کشیدن  را یاد میدهید . شنا بدن  و استقامت قلب  را افزایش می دهد.

۴- اگر شنا بروش آیروبیک آبی انجام شود   برای سوزاندن چربی  باسن و ران کمک بزرگی میکند

۵- شنا  برای شکل دادن به بدن کمک می کند .  پوست و عضلات  را ماساژ میدهد و خلاص شدن از شر چربی های ناخواسته کمک میکند

۶- شنا از ورزشهایی است که خطرندارد .بسیار امن تر از بلند کردن وزن یا ورزشهای دیگر است . اگر یک مربی شنا داشته باشید و زیر نظر او آموزش ببینید  بهترین نتیجه را میدهد

۷- شنا سلامتی را تضمین میکند  .  شنا کردن برای خانمهای باردار هم بسیار خوب است و زیانی ندارد. البته باید در مورد شیرجه رفتن با پزشک مشورت کنند

۸- شنا استرس را از انسان دور میکند و نگرش مثبتی به انسان می دهد  . روش معجزه آسایی برای تقویت اعصاب است

۹-شنا فشار خون را کنترل میکند. قلب  را سالم نگه می دارد .

۱۰-شنا  دستگاه تنفسی  را سالم نگه می دارد .  تنفس هوای تازه و مرطوب در آب و هوای خشک  می تواند کارایی دستگاه تنفسی را بهبود بخشد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم مهر 1393 توسط کیوان

 

به اطلاع کليه همکاران محترم مي رساند دوره آزمون مجازي  «بسته هاي طرح تحول نظام سلامت» جهت کارکناني كه تاكنون موفق به طي دوره نشده اند يا در آزمون قبلي حد نصاب نمره 60 را کسب نکرده اند، مطابق جدول زمان بندي  که متعاقبا" اعلام خواهد شد برگزار مي شود.

 تاریخ برگزاری در شهرستان کامیاران   10/7/93 ساعت 16-18 .

جزییات بیشتر در سامانه آموزش کارکنان


.: Weblog Themes By Pichak :.


-_ !News _-

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ